Meny

Vår behandling av personuppgifter

Advokatfirman Mats Revborn AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll och för redovisningsoch faktureringsändamål. Vi stödjer hanteringen av personuppgifterna på någon av följande rättsliga grunder:

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
  • Behandlingen är tillåten efter en intresseavvägning.
  • Behandlingen är nödvändig för att skydda grundläggande intressen.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.
  • Om någon av ovanstående rättsliga grunder inte är tillämplig kan vi i även i de fall det är tillåtet hantera personuppgifterna med stöd av ditt samtycke.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Personuppgifter som inte ska lagras enligt reglerna om god advokatsed raderas så snart uppgifterna inte längre behövs.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Mats Revborn AB, Box 703, 521 22 Falköping, organisationsnummer 556320-859.